Het artikel van Reactnieuws formuleert de volgende bewering:

“Tussen 2014 en 2019 is het aantal werklozen in Vlaanderen fors gezakt van 229.697 naar 178.963 (-22,1%, red).  Maar terwijl de Vlamingen door controles, straffen en boetes steeds harder en langer werken, en er zo bijna 50.000 Vlaamse werklozen minder zijn, doen de allochtonen verder waar ze goed in zijn: niets.  Er waren 58.187 allochtone doppers, en er zijn er nu nog altijd 53.667 (-7,8% red).”

De cijfers, die bijgehouden worden en raadpleegbaar zijn op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), blijken te kloppen. Maar de auteur gebruikt hiervoor telkens de cijfers van de maand december van het jaar 2014 en 2019. Dat zijn echter momentopnamens, gebaseerd op één maand, en maken het dus niet mogelijk om op een statistisch relevante manier de twee jaren met elkaar te vergelijken. Beter zou zijn om het gemiddeld aantal werklozen over het hele jaar 2014 te vergelijken met het volledige jaar 2019. Als men dat doet, noteert men een daling van 233.349 werklozen in 2014 naar 184.851 in 2019 (-20,8%), en is er geen sprake van “bijna 50.000 Vlaamse werklozen minder” zoals verkondigd door de auteur, maar wel van 44.089 minder om precies te zijn.

Bovendien is het zo dat de website van de VDAB geen onderscheid maakt tussen Vlamingen en mensen met origines in andere Europese landen. Deze vallen immers allemaal onder de noemer ‘autochtoon’. Vlamingen met Franse, Spaanse of Duitse origines worden dus ook in deze categorie meegerekend.

Framing

Het is belangrijk om te preciseren dat in de categorie ‘allochtoon’, die ook een daling van het aantal werkzoekende werklozen telt (-7.5%), alle burgers worden gerekend die niet afkomstig zijn van een EU-lidstaat. Het zijn dus mensen afkomstig uit Rusland, Azië, Noord- of Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië. Erg verschillende profielen dus. De sterke focus op de Islam en Afrikaanse landen in het artikel, alsook de foto die het stuk siert (vrouwen met boerka’s en hoofddoeken), zijn daarom tendentieuze representaties.

“Er is sprake van een sterke framing in het artikel,” zegt professor communicatiewetenschappen aan de KU Leuven Baldwin Van Gorp, die  gespecialiseerd is in framingonderzoek. “De verklaringen zijn niet wetenschappelijk onderbouwd: uit de cijfers die de auteur aanhaalt is duidelijk te zien dat zowel de autochtone als de allochtone populatie het in 2019 beter doet dan in 2014. De cijfers maken het dan ook onmogelijk om de beweringen in het artikel van Reactnieuws te staven. Beter zou zijn om bijvoorbeeld naar het naar het opleidingsniveau te kijken,” vindt hij.

Conclusie

De gebruikte cijfers in het artikel zijn correct, maar de conclusies die eraan verbonden worden door de auteur in het artikel zijn dat niet. Zo is het niet mogelijk om, op basis van de gebruikte cijfers, het jaar 2014 te vergelijken met het jaar 2019 inzake werkloosheid. Het is relevanter om telkens het gemiddelde van de twee jaren te vergelijken. Bovendien vind je bij de groep autochtonen ook Belgen met allochtone roots terug, en dat vermeldt de auteur niet. De categorie allochtonen is tenslotte heel divers waardoor een link met de islam, die duidelijk gelegd wordt in het artikel, vooringenomen is.