Vermindert magnesium de kans op complicaties bij diabetes?

Magnesium is een van de veelgebruikte supplementen bij diabetes. Het zou de regeling van het bloedsuiker verbeteren en de kans op complicaties verkleinen. Maar is dat ook zo? Nederlandse onderzoekers gingen het na.

6 oktober 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Aan hun onderzoek namen 4348 mannen en vrouwen met diabetes type 2 deel. De gemiddelde leeftijd was 65 jaar. De deelnemers hadden gemiddeld 7 jaar diabetes. Bij aanvang van de studie en op geregelde tijdstippen werden allerlei gegevens verzameld. Op deze manier kregen de onderzoekers een goed beeld van hun gezondheidstoestand. Ook werd nagegaan welke complicaties optraden. Er werd onderscheid gemaakt tussen:

  • Macrovasculaire complicaties zoals hartfalen, hartritmestoornissen, acuut hartinfarct, chronische hartziekten, perifeer vaatlijden en een CVA;
  • Microvasculaire complicaties zoals een diabetesvoet en aantasting van de nieren en ogen.

Daarnaast werd gekeken hoeveel magnesium in het bloed aanwezig was (1). Door deze gegevens statistisch met elkaar te vergelijken konden de onderzoekers nagaan of er een verband was tussen beide. Hierbij werd met verschillende verstorende factoren rekening gehouden.

De analyse leert dat de deelnemers met de laagste magnesiumconcentratie in het bloed in vergelijking met diegenen met de hoogste concentraties (< 0,75 mmol/l versus > 0,8 mmol/l) meer kans hadden op hartfalen, hartritmestoornissen en de verschillende microvasculaire complicaties. Een deel van dit verband kon verklaard worden door een slechtere bloedsuikerregeling (hogere HbA1c-waarden) (1).

  • (1) Oost, L. J., van der Heijden, A. A., Vermeulen, E. A., Bos, C., Elders, P. J., Slieker, R. C., ... & de Baaij, J. H. (2021). Serum Magnesium Is Inversely Associated With Heart Failure, Atrial Fibrillation, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes. Diabetes Care.
Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Een slechtere bloedsuikerregeling vergroot de kans op een magnesiumtekort doordat er meer van verloren gaat via de urine (2). En we weten ook dat de kans op diabetescomplicaties stijgt bij een slechte bloedsuikerregeling. Het zou dus kunnen dat niet het magnesiumtekort maar de slechte regeling de oorzaak is van de complicaties. De onderzoekers erkennen dat dit deels zo is.

Om te achterhalen of magnesium de kans op complicaties verkleint, kunnen interventiestudies helpen. Omdat een interventiestudie naar het effect van magnesiumsupplementen op complicaties wel heel lang zou duren, wordt meestal gekeken naar parameters die op kortere termijn kunnen beïnvloed worden en de kans op complicaties verhogen zoals de bloedsuikerregeling, cholesterol of bloeddruk. Systematische analyses van dit soort placebogecontroleerde studies tonen aan dat magnesiumsupplementen een positief effect kunnen hebben op de bloedsuikerregeling (3), de slechte LDL-cholesterol (4) en de bloeddruk (5). Maar alle onderzoekers benadrukken dat de resultaten voorzichtig moeten geïnterpreteerd worden. Er is nog meer onderzoek nodig bij grotere groepen mensen gedurende langere tijd om de resultaten te bevestigen en concrete aanbevelingen te kunnen doen. Zowel de Vlaamse Diabetes Liga (2) als de Nederlandse Diabetes Federatie (6) raden daarom aan om enkel een magnesiumsupplement te nemen wanneer een tekort is aangetoond.

Conclusie

Dit onderzoek toont aan dat er een verband is tussen een lage concentratie magnesium in het lichaam en de kans op bepaalde complicaties bij diabetes. Uit grondig onderzoekswerk blijkt dat magnesiumsupplementen mogelijk een gunstig effect hebben op de bloedsuikerregeling, slechte LDL-cholesterol en bloeddruk. Meer onderzoek is echter nodig om deze resultaten te bevestigen. Zowel de Diabetes Liga als de Nederlandse Diabetes Federatie raden aan om enkel supplementen te gebruiken wanneer echt een tekort is aangetoond.

Geraadpleegde Bronnen
  • (2) Diabetes Liga (2019). Voedingsprotocol bij diabetes. d/2019/13.305/1
  • (3) Zhao, B., Deng, H., Li, B., Chen, L., Zou, F., Hu, L., ... & Zhang, W. (2020). Association of magnesium consumption with type 2 diabetes and glucose metabolism: A systematic review and pooled stud
  • (4) Asbaghi, O., Moradi, S., Nezamoleslami, S., Moosavian, S. P., Hojjati Kermani, M. A., Lazaridi, A. V., & Miraghajani, M. (2021). The effects of magnesium supplementation on lipid profile among Typ
  • (5) Asbaghi, O., Hosseini, R., Boozari, B., Ghaedi, E., Kashkooli, S., & Moradi, S. (2021). The effects of magnesium supplementation on blood pressure and obesity measure among type 2 diabetes patient
  • https://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2020/11/NDF-Voedingsrichtlijn-Diabetes-v1-no...

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

jun. 2021

Hoe maak je fake news? Je haalt beelden uit hun context en je vergeet wat een dokter echt zei over armen die magnetisch worden van vaccins.

mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen