Werken we harder aan verstelbare bureaus?

Je kan de prestaties en je gezondheid verbeteren je bureau te vervangen door eentje dat je in de hoogte kan verstellen en staand te werken. Een zittend leven werd in het verleden in verband gebracht met een hoger risico op chronische aandoeningen. Zit-stabureaus zouden volgens onderzoekers goed zijn voor je gezondheid en je werkprestaties.

7 augustus 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers gingen na of verstelbare bureaus in kantoren een invloed hadden op het gedrag en de prestaties van de werknemers (1). Bij verstelbare bureaus kan je de hoogte regelen. Je kan dan kiezen tussen zittend of staand werken. Ze worden ook zit-stabureaus genoemd.

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, selecteerden de onderzoekers 146 kantoorwerkers. Een groep van 77 personen kreeg gedurende een jaar een verstelbaar bureau. Ze kregen ook informatie- en coachingssessies om het zitten te beperken. De 69 deelnemeers die aan een gewoon bureau, kregen geen coaching. Via een apparaatje dat de bewegingen registreert (accelerometers) dat de deelnemers rond hun pols droegen, registreerden de onderzoekers de zittijd. Daarnaast brachten ze de jobervaringen via vragenlijsten in kaart.

Na een jaar daalde de zittijd in de interventiegroep met zitsta-bureau met 82 minuten per dag, vergeleken met de controlegroep. De werkprestaties stegen met een half punt (0,53) op een schaal van 1 tot 7. Het aantal personen dat ondanks gezondheidsproblemen toch kwam werken (presenteïsme), daalde met 0,25 op een schaal van 1 tot 5. Wanneer je komt werken met gezondheidsproblemen, kunnen je prestaties dalen. Er waren geen verschillen in werktevredenheid en in ziekteverzuim tussen de deelnemers met gewone bureaus en zitsta-bureaus.

De onderzoekers besluiten dat verstelbare bureaus zittijden verlagen en een positieve invloed hebben op de werkprestaties.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont aan dat je minder zit op het werk wanneer je een verstelbaar bureau hebt. De studie heeft echter een aantal beperkingen: 

  • Alleen gezondheidswerkers werden geselecteerd om deel te nemen aan de studie. Daardoor is het moeilijk om de conclusies door te trekken naar de algemene bevolking toe. 
  • Het spreekt ook voor zich dat de deelnemers wisten in welke groep ze zaten. Dat kan hun gedrag beïnvloeden. Wanneer je weet dat je deelneemt aan een studie over minder zitten, kan je bewust minder zitten om de onderzoekers te plezieren. De interventiegroep kreeg bovendien niet alleen verstelbare bureaus, maar ook motiverende sessies. Ook dat kan het gedrag beïnvloeden. 
  • Na een jaar verlieten 24 personen de controlegroep, tegen slechts 15 in de interventiegroep. Dat kan een degelijke statistische analyse beperken. 
  • Het is ook niet duidelijk wat een verbetering van de werkprestaties met een half punt in de praktijk betekent.
  • De onderzoekers namen een ganse reeks testen af na 3, 6 en 12 maanden: toevallige vondsten kunnen moeilijk uitgesloten worden. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven raadt aan om dagelijks minder te zitten. Met klassieke bureaus is dit moeilijker haalbaar dan met verstelbare bureaus.

Conclusie

Zit-stabureaus op het werk verminderen de tijd dat je zit met gemiddeld 82 minuten per dag. Dat is positief voor de gezondheid, want we zitten te veel. Of de werkprestaties aan dergelijke bureaus lichtjes verbeteren, zoals deze studie vaststelt, is eerder twijfelachtig. De deelnemers werkten een half punt beter op een schaal van 1 tot 7.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont