Is seks op leeftijd beter voor vrouwen dan voor mannen?

In vergelijking met vrouwen lopen oudere mannen die regelmatig seks hebben en daarvan genieten meer risico op gezondheidsproblemen.

9 september 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een onderzoek van de Michigan State University werden gegevens van 2.204 mensen verzameld die deel uit maakten van The National Social Life, Health and Aging Project (1). In het eerste deel van het onderzoek, dat vanaf 2005 van start ging, waren de deelnemers tussen de 57 en 85 jaar. Voor de studie werden zij gevraagd vragenlijsten over hun gezondheid en levensstijl in te vullen. Bevraagd werd of ze het afgelopen jaar seks hadden gehad, en zo ja, hoe vaak. Ook werd gepolst in welke mate ze van de seks genoten, zowel lichamelijk als emotioneel. Na een periode van vijf jaar moesten zij dit opnieuw doen.

Mannen op leeftijd die één of meerdere keren per week seks hadden, hadden aan het einde van de onderzoeksperiode vaker hart- een vaatziekten zoals hartinfarcten, hartfalen en beroerte, vergeleken met mannen die minder of geen seks hadden. Het risico neemt ook toe bij mannen die in bovengemiddelde mate genieten van seks vergeleken met mannen die er in mindere mate van genieten. Het verhoogde risico werd niet bij de vrouwelijke deelnemers geconstateerd.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In deze studie bevroegen de vorsers mannen en vrouwen van 57 jaar en ouder over hun seksuele activiteiten en in welke mate ze er plezier aan beleefden. Op de eerste vragenlijst gaf 70% van de mannen aan dat ze het afgelopen jaar seks hadden gehad tegenover 39% van de vrouwen. Mannen rapporteerden hierbij vaker dan vrouwen tenminste wekelijks seks te hebben. Ook ervaarden mannen seks vaker lichamelijk bovengemiddeld plezierig (36% van de mannen tegenover 23% van de vrouwen). Zo’n groot verschil kan een teken zijn dat de vragen -bewust of onbewust- niet juist zijn ingevuld. Mannen vullen enquêtes over seks mogelijk anders in dan vrouwen. Omdat de resultaten van het onderzoek met deze gegevens worden becijferd is dit een belangrijk probleem.

Een belangrijke uitkomst van de studie was hart- en vaatziekten zoals hartinfarct, hartfalen en beroerte. Of ze dit wel of niet hadden gehad, werd aan de deelnemers zelf gevraagd en we weten niet of en in welke mate de deelnemers deze informatie correct doorgaven. Een andere uitkomst van deze studie was een bepaalde bloedwaarde, het CRP (C-reactief proteïne). Deze bloedwaarde is wel gelinkt aan hart- en vaatziekten maar er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat dit een nuttige uitkomst is voor de praktijk (2).

Het onderzoek test heel veel verschillende verbanden. Hoe meer verbanden worden getest in studies hoe groter de kans dat men iets vindt dat toevallig is. Dit lijkt aannemelijk bij deze studie. Dit wordt ondersteund door het feit dat een aantal resultaten maar moeilijk te verklaren zijn. Zo hebben alleen mannen die wekelijks seks hebben een verhoogd risico op hartklachten, maar niet de mannen die maandelijks of 2 tot 3 maal seks hebben. Verder is het risico op hartklachten alleen verhoogd voor mannen die seks bovengemiddeld lichamelijk of emotioneel bevredigend vinden. Deze effecten zijn niet gevonden voor vrouwen.

Al met al is dit een zwak onderzoek en kunnen we weinig vertrouwen hebben in de conclusie.

Conclusie

Dit is een zwakke studie die niet aantonen dat seks op leeftijd beter is voor vrouwen dan voor mannen. Maar studies over seks, hoe zwak ook, halen nu eenmaal makkelijk de media.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

mei 2019

Hoogspanningskabels hebben gevolgen voor de vogels, maar voorlopig nog niet voor de omwonenden

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’